75 در "2

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

< <