40 در "1،1/4

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

< <