32 در 20 میلیمتر

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

< <