"2،1/2

سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.

< <