سایز مورد استفاده در اتصالات و لوازم با معیار استانداردی اندازه گیری میشود.