ونتوری

فیلم کارکرد ونتوری تزریق کود و نصب آن

/venturi-video

انژکتور تزریق کود یا ونتوری تزریق کود وسیله ای است که به کمک آن میتوان کود محلول را به درون سیستم آبیاری و آبرسانی تزریق کرد. این کار باعث میشود تا تمام سطح زیر کشت و همه ی گیاهان به میزان یکنواخت و مناسب از کود بهره‌مند شوند. نحوه کار ونتوری تزریق کود با تبیعیت از قانون ونتوری توجیح می‌شود.