نقشه دستی

رسم نقشه زمین زراعی به راحتی آب خوردن!

/field-plan-drawing

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برای ایجاد تغییرات در باغ یا زمین زراعی خود دچار مشکل شده باشید. یا هنگامی که قصد راه اندازی یک سیستم جدید در باغ خود دارید نمیدانید از کجا شروع کنید. نمیدانید مساحت زمین زراعی تان دقیقا چقدر است تا برای کشت سال آینده تان برنامه ریزی دقیقی انجام بدهید. در این مواقع، محاسبه ی محیط و مساحت باغ یا زمین زراعی و رسم یک نقشه ای مناسب، بسیار مفید و کارآمد است.