مبارزه با آفت انار

آفت کرم گلوگاه انار چیست و چطور میتوانیم با آن مبارزه کنیم؟

/what-is-the-pomegranate-throat-worm-pest-and-how-can-we-fight-it

آفت کرم گلوگاه انار شامل یک گونه کرم به نام پیلیدوتا لونگی و یا کرم گلوگاه انار (Pomegranate fruit borer) است. این کرم برگ، شاخه و میوه درختان انار را تخریب کرده و به صورت داخلی درون میوه نیز آشکار می‌شود. علاوه بر تخریب اقتصادی درختان انار، این آفت موجب افت کیفیت و مقاومت میوه نیز می‌شود.