فلفل دلمه ای

هیدروپونیک در گلخانه ی فلفل دلمه ای

/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D9%81%D9%84%D9%81%D9%84-%D8%AF%D9%84%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C

امروزه خیلی ها بدنبال راه انداختن یک گلخانه با کشت هیدروپونیک هستند. کشاورزان و گلخانه ها در همه ی جای دنیا درحال پیشرفتند. زیرا در این گلخانه ها با استفاده از انرژی کمتر ، نیروی کارگر کمتر و مصرف آب کمتر محصول بیشتری را میتوان برداشت کرد.