اسیدی بودن خاک

PH خاک را خودمان پیدا کنیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-ph-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85

PH  خاک یکی از عوامل بسیار موثر در رشد و پرورش گیاهان است. هر گیاهی که میکارید در بازه ای خاص از PH هست که بهترین عملکردش را بروز میدهد.از طرفی  همه ی ما درباره ی مصرف آب و گرانبها بودن آن میدانیم. میدانیم که از هر قطره باید بیشترین استفاده را کرد. اما وقتی PH  خاک ، مناسب گیاه زیر کشت ما نباشد، عملکرد گیاه کم میشود و این به ضرر ماست.