اجرای آبیاری

هزینه اجرای سیستم آبیاری قطره ای برای هر متر چقدر است؟

/what-is-the-cost-of-implementing-a-drip-irrigation-system-for-each-meter