آبیاری ذرت

کشت ذرت به بهترین شکل!

/%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%B0%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D9%84

وقتی شما ذرت کشت میکنید، هر فصل یک مسابقه برای تولید محصول بهتر است. زمانی شما میتوانید در این میدان نبرد پیروز باشید که هر فصل بتوانید بهتر از فصل پیش، آب و مواد مغزی مورد نیاز ذرت را کنترل کنید.کشت ذرت بشدت تحت تاثیر سه عامل تابش خورشید، آب و مواد مغزی است.