دسته‌بندی

انواع نوار تیپ

استفاده از نوار تیپ برای آبیاری کشت های ردیفی مثل ذرت، گندم، جو و غیره در بین کشاورزان بسیار رایج و معمول است. نوار تیپ یک لوله آبرسانی بسیار نازک است که در فواصل مشخص و از پیش تعیین شده گسیلنده ها بر روی آن قرار گرفته اند.