مه پاش کم فشار

بزرگترین مزیت این گروه از مه پاش، عملکرد مناسب آنها در فشار پایین است. بطوریکه میتوان با استفاده از فشار آب شهری از آنها ستفاده کرد.

< <