در برداشت سيب زميني توجه به پنج نکته حائز اهمیت است:

1. زمان برداشت: زمان برداشت محصول، بسته به آب و هوا و نوع سيبزميني، فرق ميكند. واريته های

زودرس در 70 الي 80 روز و واريته های ديررس در5 الي 6 ماه ميرسند. رسيدن طبيعي، موقعي است كه:

1ـ برگهای گياه کاملا خشك شده باشد.

2ـ پوست سيب زميني سفت شده باشد.

3ـ موقع بريدن غده، سطح برش خشك باشد.

4ـ غده ها به راحتي از ريزوم جدا شوند.

در برداشت زود هنگام ،علاوه بر اينكه مقدار محصول كم ميشود، نگهداري آن هم مشكل است. بدين جهت بهتر

است بعد از پالسيدن بوته، باز چند روزي (15ـ 10 روز) صبر كرد و پس از آن اقدام به برداشت نمود.

2ـ سرعت پيشروي: براي تميز شدن بيشتر سيب زميني ها لازم است سرعت پيشروي مناسبي را اعمال كرد.

بدين سبب بايد حركت پيشروي دستگاه طبق توصيه های كتابچه كاربرد ماشين و شرايط كار تنظيم شود.

3ـ رطوبت خاک: رطوبت خاك در زمان برداشت بايد مناسب باشد، بهطوري كه غدد به سهولت از خاك بيرون

آورده شوند، خاك به غدد نچسبيده باشد و يا خاك به آساني از روي غدد و طي حركت در دستگاه برداشت جدا

شود. وجود خاك خشك و كلوخه های سخت در هنگام برداشت خسارت زيادي بر غدد وارد ميسازد.

4ـ برگزنی سيب زميني: در موقع برداشت، براي جلوگيري از انتقال سفيدك از برگ ها به غده و همچنین

جلوگیری از مسدود شدن نقاله یا شبکه لرزان جهت جدا شدن بهتر سیبزمینی از خاک توصيه ميشود كه

قسمتهای هوايي گياه چند روز قبل از برداشت درو شده و از مزرعه خارج گردد.

دستگاه برگزن سيب زميني دستگاهی دنباله بند است که با اتصال سه نقطهای به تراکتور متصل ميشود و نیروی محرکه خود را بهواسطه گاردان از PTO تراکتور ميگیرد.